ข่าวสารและกิจกรรม

graphic
graphic
graphic

บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

  • 29.06.2565
  • 1076 ครั้ง

 

บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ ได้ผ่านการอนุมัติ (Filing effective)โดยสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ทั้งนี้ สามารถพิจารณาได้ตาม link ด้านล่าง

 

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=438206&lang=th