ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS & EVENT

graphic
graphic
graphic

บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565

  • 29.06.2565
  • 33 ครั้ง

 

บริษัทฯ ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ซึ่งปัจจุบันแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลโดยสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ สามารถพิจารณาได้ตาม

 

https://market.sec.or.th/public/ipos/IPOSEQ01.aspx?TransID=438206&lang=th