การกำกับดูแลกิจการ

graphic
graphic

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    • นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    • ประมวลจริยธรรมทางธุรกิจ

    • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

    • นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

    • นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

    • นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

    • นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

    • นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

    • นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

    • นโยบายการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน

    • นโยบายการพัฒนาบุคลากรและแผนการสืบทอดตำแหน่ง

    • นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท

    • นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ

    • นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

    • นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

    • นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    • นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

    • นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลงานของบริษัทย่อยและบริษัท

    • นโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ

    • นโยบายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

    • นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

    • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    • นโยบายการบริหารความเสี่ยง

    • นโยบายภาษี

    • นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

เอกสารดาวน์โหลด