การกำกับดูแลกิจการ

graphic
graphic

นักลงทุนสัมพันธ์

การกำกับดูแลกิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    • จริยธรรมทางธุรกิจ

    • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

    • นโยบายการกำกับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

    • นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

    • นโยบายการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

    • นโยบายการควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน

    • นโยบายการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสการกระทำผิด

    • นโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชน

    • นโยบายการจัดการและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ

    • นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย

    • นโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน

    • นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายในและการรักษาความลับของบริษัท

    • นโยบายการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน

    • นโยบายการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

    • นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

    • นโยบายการเปิดเผยสารสนเทศ

    • นโยบายการพัฒนาบุคลากร และแผนสืบทอดตำแหน่ง

    • นโยบายการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์

    • นโยบายการลงทุนและการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและร่วม

    • นโยบายการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรม

    • นโยบายการให้และรับของขวัญ

    • นโยบายเกี่ยวกับบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

    • นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม

    • นโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน

    • นโยบายหรือแนวโน้มในการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

    • ประกาศช่องทางร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริต

    • นโยบายการบริหารความเสี่ยง

เอกสารดาวน์โหลด