ผลิตภัณฑ์และบริการ

PRODUCT & SERVICES

graphic
graphic
product
จะมีเจ้าหน้าที่จากทางบริษัทฯ ใช้เบอร์ 062-5901999, 063-2024555 และ 081-1310559 ติดต่อลูกค้า
ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัท เอสจี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และกลุ่มบริษัท เก็บรวบรวม จัดเก็บรักษา ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ของข้าพเจ้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือส่งเสริมการขายต่างๆ หรือเพื่อการวิจัยตลาด ติดตาม ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลของข้าพเจ้า เพื่อการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดตามการใช้บริการ หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ/บริการให้เหมาะสมกับความต้องการของข้าพเจ้า ไม่ว่าจะนำเสนอโดยบริษัท หรือกลุ่มบริษัท หรือพันธมิตรทางธุรกิจในการจัดหาผลิตภัณฑ์และการให้บริการแก่บริษัทหรือกลุ่มบริษัท
สินเชื่อสำหรับคนมีเล่มทะเบียน รถยนต์ และรถกระบะ ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียน (Car for Cash) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการเงิน พร้อมยก ระดับคุณภาพชีวิตให้กับคนไทย ด้วยความจริงใจ โปร่งใส และเป็นกันเอง ไม่ต้องจอดรถ รถยังมีใช้อยู่ รถเก๋ง กระบะ อายุสูงสุดถึง 25 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) รับจัดไฟแนนซ์ รีไฟแนนซ์ refinance รถตู้ รถบรรทุก ทุกประเภท รถบรรทุก หัวลาก 4-18 ล้อ ,รถตู้ส่วนบุคคล (ป้ายขาว) รถตู้สาธารณะ (ป้ายเหลือง) อายุสูงสุดถึง 15 ปี (รวมระยะเวลาการผ่อน) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.5% ต่อเดือน สูงสุด 1.50% ต่อเดือน สินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ รถทำเงิน ผ่อนสั้น ผ่อนยาว เลื่อกได้นาน 6-60 เดือน รับจัดทั่วประเทศ
เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อรถยนต์ เอสจี แคปปิตอล
รถทำเงิน SG Capitalสำหรับบุคคลธรรมดา
สำหรับบุคคลธรรมดา
graphic
สำเนาบัตรประชาชนของผุ้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
(เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน, สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 6 เดือน เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)
สำหรับนิติบุคคล
graphic
สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่มีประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม (ไม่เกิน 30 วัน)
สำเนาใบ ภพ.20 หรือ ภพ.30
เอกสารแสดงรายได้ เช่น บัญชีธนาคาร ย้อนหลัง 6 เดือน, งบการเงิน ย้อนหลัง 3 ปี หรือเอกสารอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการและผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
เล่มทะเบียนรถตัวจริง (ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถในกรณีรีไฟแนนซ์เท่านั้น)
สำเนากรมธรรม์ประกันภัย (อย่างน้อยประเภท 3) และ พ.ร.บ. รถยนต์หรือรถกระบะเพื่อนัดตรวจสภาพ (คันที่ขอยื่นสินเชื่อ)