ผลิตภัณฑ์และบริการ

graphic
graphic

สินเชื่อสวัสดิการกู้ยืมเพื่อรวมหนี้

product

รายละเอียด

สินเชื่อเพื่อพนักงานบริษัท รวมหนี้ช่วยลดดอกเบี้ย แบ่งเบาภาระหนี้ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
 

วัตถุประสงค์

 • รวมหนี้กลุ่มบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ลดภาระ คือการรวมหนี้จากสถาบันการเงินอื่น ๆ ที่มีดอกเบี้ยที่สูงกว่า
 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานที่ดี แต่มีภาระหนี้สูง
 • ลดภาวะการลาออกของพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ
 • ลดความเสี่ยงและโอกาสในการทุจริต คอร์รัปชั่นในองค์กร

วงเงินอนุมัติ

สูงสุดไม่เกิน 15 เท่า ของรายได้ หรือ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
หมายเหตุ : วงเงินอนุมัติตามยอดหนี้จริง

ระยะเวลากู้

 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 - 60 เดือน อายุงานมากกว่า 2 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี
 • ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 - 72 เดือน อายุงานมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
 • รวมอายุสัญญาเงินกู้ ผู้กู้ต้องมีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์

อัตราดอกเบี้ย

15% ต่อปี (แบบลดต้นลดดอก) ตลอดอายุสัญญา

คุณสมบัติขององค์กรที่เข้าร่วม

 • จดทะเบียนบริษัทไม่ต่ำกว่า 10 ปี (บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด)
 • ระบบการจ่ายเงินเดือนเป็นระบบบัญชีเงินเดือน (Payroll) และเป็นการสั่งจ่ายโดยระบบบัญชีบริษัท
 • ผู้ลงนามใน MOU ต้องเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และข้อบังคับต่างๆตามหนังสือจดทะเบียน
 • ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ผิดศีลธรรม รวมถึงธุรกิจกลางคืน และธุรกิจสถานบันเทิง
 • บริษัทมีพนักงานไม่ต่ำกว่า 20 คน (ตาม ภงด.1ก.) ให้อ้างอิงจากเอกสาร ภงด.1ก. ฉบับล่าสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุผู้สมัคร 20–55 ปี (รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 55 ปี)
 • อายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • ผู้สมัครเป็นพนักงานประจำ ที่มีประกันสังคม
 • มีหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสดหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
 • เป็นพนักงานของหน่วยงานที่ได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)
 • ต้องไม่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง ติดกรมบังคับคดีหรือถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง
 • กรณี Veto วงเงินสินเชื่อเพื่อขอขยายวงเงินอนุมัติเกินกว่า 15 เท่าของรายได้ ขอเพิ่มบุคคลค้ำประกัน 1 คน ต้องเป็นบุคคลในครอบครัว ญาติ พี่น้อง ที่มีรายได้มากกว่าหรือเท่ากับผู้สมัคร

เอกสารประกอบการพิจารณา (ผู้สมัคร)

 • สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด/ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วัน
 • หนังสือรับรองเงินเดือนตัวจริงที่ออกให้ไม่เกิน 60 วัน + Statement บัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • ใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด/สินเชื่อส่วนบุคคล (เดือนล่าสุด) ของทุกสถาบันการเงิน