นักลงทุนสัมพันธ์

graphic
graphic

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567
ประเภท : XM
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567 ประเภท : XM
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567
8,809
100.00
8,316
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 28 มี.ค. 2567
8,316.00
100.00
20.60

ผู้ถือหุ้น*

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) %หุ้น
1 บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 2,449,998,000 74.92
2 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 145,798,585 4.46
3 บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 71,966,133 2.20
4 นาย ณัฐภณ นิธิธนัตกุล 20,000,000 0.61
5 นาย กอบพงษ์ พรหมปัญญา 18,758,100 0.57
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 16,208,889 0.50
7 นาย ทรงยศ เอื้อวัฒนา 15,000,000 0.46
8 นาย จิตติพร จันทรัช 13,500,000 0.41
9 นาย เชาว์ การะ 12,210,000 0.37
10 นาง วิไล จิรอิทธิวรรณา 11,888,400 0.36
  • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย
  • * รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน