นักลงทุนสัมพันธ์

graphic
graphic

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น

นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ
       บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทในแต่ละปี แต่ทั้งนี้จะต้องไม่มีขาดทุนสะสมในส่วนของผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัท

       อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราแตกต่างไปจากอัตราที่่กำหนดข้างต้นได้โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุนและการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สินและเงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่ระบุไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควร และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ หรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ การจ่ายปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่จะเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม แล้วให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างการดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

รายละเอียด วันที่อนุมัติ กำหนดจ่ายเงินปัญผล อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) จำนวนเงิน (พันบาท)
เงินปันผลประจำปี 2563 - - - -
เงินปันผลประจำปี 2564 20 เม.ย. 2565 12 พ.ค. 2565 0.18 441,000
เงินปันผลประจำปี 2565 20 เม.ย. 2566 18 พ.ค. 2566 0.11 359,693